Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.39 น. ณ วัดนาควาย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญมหาชาติวัดนาควาย ประจำปี 2562 โดยมี นายดี ประกอบแสง ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการจัดงานวัดนาควาย ฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานบำเพ็ญกุศลนมัสการพระเจ้าใหญ่แสนล้าน ทำบุญมหาชาติ “พระเวสสันชาดก ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานีสืบไป

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

19

20

21

22

23

24

25

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ