Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร พร้อมให้โอวาทและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาในขั้นต้นที่ก้าวไปในอนาคตที่สดใส...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Cr. ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : นางสาวสุธีลาพร ริพล 
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ