Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า “ ตามพระปฌิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด (kick off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยความร่วมมือระหว่างปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี

ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล คณะอสม.เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัข&แมว) ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (ฟรี )ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cr.ภาพ/คุณชาญชัย คุณกิตติยา
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ