Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 
โดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ