Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในนามตัวแทนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาล ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการธรรมาภิบาลไปสู่สังคม
โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงเรียนธรรมาภิบาลในครั้งนี้ด้วย...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ