Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น 

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฏา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีชี้แจงนโยบายการปฎิบัติงานแก่ อปพร. อุบลราชธานี และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่ อปพร.ทุกท่านที่มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ