Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชน ร่วมเข้าอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดบริการสาธารณะเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยวิทยากรจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี....

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ