Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นางสาวสมพิศ โพธิ์คำ หัวหน้าฝ่ายนิติการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะของหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนของการขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การเปลี่ยนแปลง การต่อเติมหรือเพิ่มเติมหอพักและระเบียบหอพักให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Cr.ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ