Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วม “โครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส่ ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

8

 

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ