Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนประชาคมเมือง/หัวหน้าส่วนราชกา/ สมาชิกสภาเทศบาล /หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมประชุมสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 ซึ่งเป็นการติดตามผลการดำเนินโครงการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

 

Pr.08 กิตติยา
ขนิษฐาวดี:ข่าว
กิตติยา:ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ