Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีบูรพา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ศูนย์ อปท 151 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล โดยมี ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการจัดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562

2

3

4

5

6

7

Cr.สำนักการศึกษา

Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ