Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร. ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครอุบลฯ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ณโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

Cr. Y o d k w a n 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ