Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (ตลาดใหญ่) 
โดยมี นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติใช้ในระดับครัวเรือนยังเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ