Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอเกียรติยศ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเก่า) และบริเวณพื้นที่ศาลากลางเดิม ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมหัวหน้าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

2

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ