Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณท่าหน้าวัดหลวง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติพิธีประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง น่านน้ำภายใน ปฃ โดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี โดยมีนายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี กล่าวรายงาน และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแม่น้ำมูล

2

3

4

5

6

7

8

9

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ