Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบและซักซ้อมแนวการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน คือ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

4

6

7

8

9

10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

21

Pr.04 ขนิษฐวดี 
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ