Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง” เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้าเข้าใจและล่วงรู้ เข้าถึงกฎหมาย สิทธิและหน้าที่อันเป็นกฎเกณฑ์ กติกา ในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของสังคม ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

2

3

4

5

6

7

8

9

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ