Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร