Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งทาง เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ร่วมโครงการสร้างหุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะองค์การให้มีระดับธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อความไว้วางใจ และประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับประชาชน ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนของเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนความต้องการของชุมชน โดยผลจากการปรึกษาหารือทุกฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมขึ้น (พื้นที่ลานจอดรถวัดพระธาตุหนองบัว ข้าง ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลฯ และสามารถตอบสนองกับความต้องการของทางชุมชน วัดและเทศบาล ทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ในชุมชน และส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์

ภาพ : สุธีลาพร ริพล, ชินวัตร มิ่งขวัญ และ ศุจินทรา ใจหาญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ