Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งนำโดยนายไพบูลย์ วนะลุน ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.อุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการ พร้อมอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายมนตรี กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปทุม นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลฯนายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผอ.โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม และนางสุนิษา เขมปริยากร ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
ในการนี้หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาลนครอุบลฯ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่กำหนดดังกล่าว

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

29

 30

 31

 32

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ