Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางกิมรวย แป้นทอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 4 อสม.เขต 4 โดยมีนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี กล่าวพบปะพูดคุยกับอสม.เขต 4

สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้ อสม. สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ตามบทบาทด้านสาธารณสุข ได้รับความรู้นวัตกรรมการจัดการสุขภาพตนเองบนพื้นฐานความรู้ชุมชนสู่วิถีพอเพียง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อสม. และมีวิทยากรจากสำนักงาานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ