Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 และผู้สูงอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 หรือ ลงทะเบียนในห้วงที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 กันยายน 2563

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย
- มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามทะเบียนบ้าน
- ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบด้วย  (ผู้ขอรับเบี้ย/ผู้รับมอบอำนาจ)

1. สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาหน้าสมุดธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารของตนเองทุกฉบับ

สามารถยื่นลงทะเบียน ได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการอาคารตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ โทร.045-241442 และ 045-240680

2

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ภาพกองสวัสดิการสังคม, คุณสุรไกร โคตรบุรี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ