Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเเละประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีสมาชิกเทศบาลนครอุบลราชธานี นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ให้การต้อนรับ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา เเละรายงานสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานีสถานการณ์อุทกภัย,การบรรเทาเเละฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเเละข้อเสนอเเนะเเนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pr03: ภาพศุจินทรา,คุณสุจิตรา,คุณวัชราภรณ์
ข่าว:ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ