Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ประจำเดือนมกราคม 63 พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับนายสรวิชญ์ แสงดี หน.ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (โอนย้าย) และนายศราวุธ วะสุขันธ์ (บรรจุใหม่) ครูผู้ช่วย
ในการนี้ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้กับชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน ชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์คุณภาพศูนย์อนามัยที่ 10 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร-มุกดาหาร) #ระดับดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่ #ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี #และชมรมผู้สูงอายุฉางข้าวสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ที่จะได้สร้างเสริมสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรง พัฒนาในชุมชนอีกต่อไป...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Pr.07 จันทนิภา
ขนิษฐวดี,จันทนิภา/ข่าว
ชินวัตร/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ