Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการตรวจสุขลักษณะอาคารเเละหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ออกตรวจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ที่ได้มายื่นต่อใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรฐานหอพักเอกชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามกฏระเบียบที่กฏหมายกำหนด...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี

อิศร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ