Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาต้นแบบการป้องกัน คุ้มครอง เฝ้าระวังการทอดทิ้ง และทารุณกรรมผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน” เพื่อเป็นการระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังของภาครัฐและภาคประชาชน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี

2

3

3

4

5

6

7

8

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ