Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่16 มกราคม 2563 เวลา09.00น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮสเทล โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพและมีผลงานดีเด่น โดยมีกิจกรรมทางสงฆ์และมอบรางวัลแก่พนักงานครูที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิจัยทางการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ภาพ ชาญชัย สวัสดี / ชนุวิทก์ /น้องโจ้
Pr01 ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ