Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2

3

4

5

Pr03:ภาพ/ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ