Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งสนใจศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ