Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลฯ มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลฯ โดยได้ฟังการบรรยายสรุปเพื่อเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมเเละค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเเนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2

3

4

5

6

PR 03:ภาพ/ข่าว ศุจินทรา

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ