Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสุขาภิบาล ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

Pr.04 ขนิษฐวดี
จันทนิภา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ