Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล3(ตลาดใหญ่)...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานใน “พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้
ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทั่วถึงและครอบคลุม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Cr.ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร