Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง /ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล
พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในห้วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.สิบเอกจักรพงศ์ อยู่คง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน สังกัดสำนักการช่าง
2.นางกาญจนา ศรีสง่า นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เกิดเหตุเพลิงไหม้ เเจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง