Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ขอติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่แอ่งกระทะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังตลอดมา แม้เทศบาลฯ ได้พยายามแก้ปัญหา โดยการร่วมกับเรือนจำกลางอุบลราชธานี เพื่อทำการลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ดังนั้น เทศบาลฯ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบทุ่งศรีเมือง โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำจากเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร โดยเทศบาลฯ หวังว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำท่วมขังได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจะเป็นหนึ่งในโครงข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลฯ ร่วมกับโครงการอื่นๆ ที่กำลังดำเนินการ เช่น

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำข้างศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านดู่)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว)
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสวนสาธารณะห้วยม่วง
และโครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำอื่นๆ อีกมากกว่า 60 โครงการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนการดำเนินงานปี 2562
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-2
แผนการดำเนินงานปี 2563
http://www.cityub.go.th/…/2017-0…/2017-08-18-07-01-13/2561-3
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
http://www.cityub.go.th/…/index.php/2016-12-14-08-29-54/2177

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.หัวหน้าพิศาล ดีพร้อม
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ