Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 “ดอกบัวเกมส์” DPT-ESAN-GAMES ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงส่วนราชการทุกส่วนที่มีหน้าที่ ต้องบูรณาการ และการทำงานร่วมกัน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Cr.ภาพ : อิศร หิรัญธนกุล
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ