Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี โดยประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลเมืองแจระแม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,วิภารัตน์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ