Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยตนเอง รุ่นที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ภาคีเครือข่ายและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอบรมฯขึ้น ณ หัองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pr.04 ขนิษฐวดี
อิศร,ชนุวิทก์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ