Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนายเด็ด เทียรอุดม นักส่งเสริมท้องถิ่นชำนาญการ และคณะ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการประเมิน 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการ 2.ด้านบริหารงานบุคคล 3. ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านบริการสาธารณะ และ 5 ด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกล่าวฯ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 21

 22

 23

 24

25 

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล
ขนิษฐวดี/ข่าว
ชินวัตร ,อิศร /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ