Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล ซึ่งมีนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯเพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี นายณัฐธนนท์ บัวทอง พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย,ชนุวิทก์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ