Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ มอบนโยบายสรุปการปฎิบัติงานประจำเดือนของแต่ละสำนัก กอง /ฝ่าย ในหน่วยงานเทศบาล
พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีตัอนรับพนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ในห้วงเดือนสิงหาคมด้วย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ชายชัย,ชนุวิกท์/ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิขาการ