Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นางสมลักษณ์ บุณณพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางสาวณัฐปภัสร์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Cr. เพจ
สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ