Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 2550

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการนี้ทางคณะศึกษาดูงานได้ศึกษางานในด้านชุมชนน่าอยู่ อย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
11.00 น. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ศึกษาดูงานในด้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อปพร.)ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นทึ่มากยิ่งขึ้น 
ณ อาคารป้องกันฯ

 MG 2570

 MG 2577

 MG 2578

 MG 2567

 MG 2605

 MG 2611

 MG 2614

 MG 2620

 MG 2632

 MG 2634

 MG 2635

 MG 2552

 MG 2553

 MG 2555

 MG 2556

 MG 2557

 MG 2558

 MG 2560

 MG 2561

 MG 2562

Cr.ข่าว/พลอยฐิชาภรณ์

ภาพ/ชาญชัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน