Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 8580

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอธิปไตย โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชุมชน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) โดยตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อหาแนวทางร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป

DSC 8581

DSC 8588

DSC 8590

DSC 8595

DSC 8606

DSC 8609

DSC 8613

DSC 8618

DSC 8621

ภาพ/ ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
ข่าว/ เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงาน