Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสฝึกทบทวนประจำปีที่กำหนดให้มีขึ้นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย ทักษะ รวมถึงอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Cr.หน.พิศาล ดีพร้อม
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ