Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานทันตกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามแผนการดูแลรายบุคคล พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพทั่วไป และปฎิบัติตามแนวทางมาตรการของกรมอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1,2 ชุมชนวัดสารพัฒนึก และชุมชนวัดปทุมมาลัย
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
Cr.คุณเสมอแข
Pr.จันทนิภา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ