Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 8079

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอบลราชธานี มอบหมายให้นายอาทิตย์ คูณผล ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสรมการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM โดยมีนายกรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมดังกล่าวฯ ในการนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

สำหรับการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย STEM เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการนำความรู้ทั้ง 4 แขนง มาช่วยแก้ป้ญหา สถานการณ์ ปัญหาในชีวิตจริง ส่งเสริมในการคิดวิเคราะห์ในแก้ปัญหาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมไปการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ระยะการอบรม 2 วันในระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล กลุ่มเป้าหมายนักเรียนจำนวน 211 คน

 IMG 8080

IMG 8082

IMG 8086

IMG 8087

IMG 8089

IMG 8091

IMG 8092

IMG 8094

IMG 8097

IMG 8098

IMG 8101

IMG 8103

IMG 8108

ขนิษฐวดี ,วัชราภรณ์ /ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...