Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 บ้านดู่ และ อสม. ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
Pr.จันทนิภา
Cr.ภาพ/หน.รัชนี อุทธสิงห์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี