Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี ณ สำนักเทศบาลนครอุบลราชธานี งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 2 กองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลราชธานีทั้ง 7 ศูนย์

การฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี ดังนั้น จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน เพื่อจะได้คลายความกังวลและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง

ข่าว.ขนิษฐวดี
Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี