Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564
โดยกำหนดให้หยุดเรียนในชั้นเรียนหรือจัดการเรียนรู้แบบ (Onsite) เต็มวันเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ระบบแอพพลิเคชั่น (Ondemand) และใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด (Onhand) หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม และถือปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ "หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง"
 
 
Cr.Banner /ข่าว : สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
Pr.ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ