Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมลงนาม ระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนู แก่บุคลากรครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น และมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีคุณูปการการศึกษา ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และผลงานดีเด่นด้านวิจัยทางการศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย…

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

51

 

52

 

54

 

55

 

56

 

57

 

ข่าว.ขนิษฐวดี
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี